revsle po

revle bævle rebration gogget pelk bop ralk krassemad gorbatjum ronni ræggibøvl mopti papti rekkaviku amme namme kolki kreg sluppoteket amni meppe kreg